Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Jesteś tutaj:

Home > RCKiK real ...

RCKiK realizuje projekt unijny REACT-EU

RCKiK realizuje projekt unijny REACT-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjent - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku realizuje projekt pod nazwą:

 

„Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej służby krwi poprzez unowocześnienie infrastruktury budowlanej i doposażenie w sprzęt”w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0160/22 oraz umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0160/22-00/603/2023/86

 

Wartość Projektu:

Koszt całkowity projektu: 15 050 542,12 PLN

Koszt kwalifikowalny: 12 273 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 12 273 000,00PLN

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 100%

 

Opis Projektu, cele, planowane efekty

Projekt służy wsparciu działań naprawczych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku oraz w podległych oddziałach w kontekście pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

Celem projektu jest  poprawa w zapewnieniu dostępności, osiąganiu efektywności, sprawności i jakości systemu ochrony zdrowia (służba krwi) w kluczowych obszarach, w celu
przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID -19 oraz przygotowanie systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne poprzez realizację
celów cząstkowych:
1. Unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19 RCKiK w Gdańsku i oddziałach
terenowych
2. Unowocześnienie urządzeń/sprzętów i dostosowanie do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19

 

Zakres projektu obejmuje:

 • ­   przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynków  OT w Kościerzynie , opracowanie studium wykonalności projektu,
 • ­   zakup nieruchomości gruntowych w Kościerzynie
 • ­   remont działu dawców w budynku głównej siedziby RCKiK w Gdańsku w tym modernizacja instalacji energetycznej           z uwzględnieniem wymiany oświetlenia na energoszczędne, montaż systemu paneli fotowoltaicznych, modernizacja       instalacji CO z wymianą węzła CO
 • ­   budowa OT w Kościerzynie
 • ­   nadzór nad robotami budowlanymi,
 • ­   zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Gdańsku i podległych oddziałów terenowych,
 • ­   zakup wyposażenia niemedycznego na potrzeby RCKIK w Gdańsku i podległych oddziałów terenowych,
 • ­   niezbędne działania promocyjne,
 • ­   zarządzanie projektem.

 

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

 

Osiągnięty zostanie efekt w postaci:

 

1.       zabezpieczenia dostępu szpitali do składników krwi wysokiej jakości,

2.       zabezpieczenia firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania,

3.       przygotowania systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne,

4.       unowocześnienia infrastruktury i dostosowanie do aktualnych potrzeb,

5.       poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz dostępności usług świadczonych przez RCKiK w Gdańsku.

 

Planowane do osiągniecia wskaźniki produktu:

 

 • ­   liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ: 1 szt.
 • ­   Wartość zakupionego sprzętu medycznego - CV2: 2 143 450,77 PLN,

 

Okres realizacji:

od 01.09.2020 r. do 30.11.2023 r.Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości

 

W związku z realizacją Projektu „Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej służby krwi poprzez unowocześnienie infrastruktury budowlanej i doposażenie w sprzęt” nr POIS.11.03.00-00-0160/22, w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Beneficjent – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku informuje o funkcjonowaniu specjalnego mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w tym w szczególności:

·         poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub

·         poprzez skorzystanie ze specjalnego formularza 

Więcej informacji udostępniono pod adresem: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 

Dodatkowo Beneficjent – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku informuje również swoich pracowników zaangażowanych z realizację Projektu „Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej służby krwi poprzez unowocześnienie infrastruktury budowlanej i doposażenie w sprzęt” nr POIS.11.03.00-00-0160/22 o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. możliwości zgłoszenia na specjalny adres mailowy: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub wykorzystania specjalnego formularza.