Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.krew.gda.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik Sekcji Promocji RCKiK Gdańsk, adres e-mail: promocja@krew.gda.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 514 059 869. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

• Wstęp na teren przyległy do RCKiK bez utrudnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
• Wejście Główne wyposażone w platformę dla niepełnosprawnych – wezwanie za pomocą dzwonka.
• Obecne wejście do wstępnej kwalifikacji dawców z powodu COVID-19 wyposażone w pochylnię umożliwiającą wjazd, ale o nachyleniu niezgodnym z warunkami technicznymi dla pochylni dla niepełnosprawnych.
• Dostęp do Ekspedycji dostosowany do dla osób niepełnosprawnych ruchowo – wjazd windą.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

• W budynku Głównym dostęp do parteru z dostępem do WC przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, brak windy osobowej –możliwy dostęp przez strefę dla personelu z windy umieszczonej w Budynku A, procedury kwalifikacji dawców obejmują sposób postępowania w przypadku wizyty osoby niepełnosprawnej.
• W Budynku A zapewniono pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

• Platforma przy Wejściu Głównym Budynku Głównego

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

• Wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem D-18 i tabliczką T-29 na parkingu dla osób odwiedzających RCKiK

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

• Brak takiej informacji.
• Brak decyzji dot. tego zagadnienia.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

• Brak takiej informacji

W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku.