Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Przywileje Krwiodawców

Przywileje Krwiodawców

Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

1. Zwolnienie od pracy, nauki w dniu, w którym oddaje krew oraz w dniu następnym ( 2 dni)

W przypadku dyskwalifikacji dawcy przysługuje usprawiedliwienie na czas okresowego badania lekarskiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 

2. Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj.: 9 czekolad)


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy /Dz. U. Nr 261, poz. 2602/

 

3. Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa

 • Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców.
 • Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł.
 • Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.   
  Informujemy, że stosowne zaświadczenia są wydawane Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia, po zakończeniu roku rozliczeniowego
 • Zaświadczenie można uzyskać poprzez złożenie wniosku w Internetowym Koncie Pacjenta : Apteczka -> Krwiodawstwo ->Złożenie wniosku ->należy wybrać rodzaj zaświadczenia-> wybrać centrum w którym oddawało się krew

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. /Dz. U. Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm./

 

4. Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi

Koszty zwracane są w przypadku dojazdu do miejsca poboru autobusem, tramwajem lub pociągiem - za okazaniem biletu.
 

5. Karta identyfikacyjna grupy krwi

Każdy dawca, który dwukrotnie oddał krew, ma możliwość otrzymania bezpłatnie karty identyfikacyjną grupy krwi.

 

6. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych

 • grupę krwi,
 • morfologię,
 • badania wirusologiczne
   

7. Odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III, II , I stopnia  przysługuje każdemu honorowemu dawcy krwi, który w dowolnym okresie czasu oddał odpowiednią ilość krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. 

Aby otrzymać odznaczenie należy pobrać z Rejestracji zaświadczenie potwierdzające oddanie odpowiedniej ilości krwi lub jej składników a następnie udać się do Oddziału PCK  w Gdańsku przy ul. Kurkowej 8 lub innego oddziału PCK w swojej miejscowości.


Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” upoważnia:

 • osoby ubezpieczone do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz leków, które zasłużony dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi (wg listy ogłaszanej przez Ministra Zdrowia)
 • do korzystania ze świadczeń ZOZ i aptek poza kolejnością
 • W Gdańsku przejazdy w komunikacji miejskiej są bezpłatne po oddaniu 18 litrów krwi przez mężczyzn i 15 litrów przez kobiety - czyli przy odznaczeniu "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia

8. Odznaczenie Ministra Zdrowia

 

Tytuł Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadawany jest po oddaniu co najmniej 20 l krwi lub równowartości jej składników ( dotyczy mężczyzn i kobiet) -  aby otrzymać odznaczenie należy pobrać i wypełnić wniosek w rejestracji, następnie wnioski są potwierdzane przez Dyrektora RCKiK i przesyłane do Ministerstwa Zdrowia. Czas oczekiwania jest wydłużony. Jak tylko odznaczenie zostanie przyznane,  informujemy Dawcę.


 

Odznaka Nazwa odznaki

Ilość oddanej krwi w litrach

[kobiety/mężczyźni]

     Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia                               5                                 6
  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia                              10                               12
  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia                               15                              18
  "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu" oraz ordery i odznaczenia państwowe                               20                               20