Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rys historyczny

Rys historyczny

Maj 1948 - Polski Czerwony Krzyż działający z ramienia MZiOS, powołał Stację Przetaczania i Konserwacji Krwi przy Szpitalu PCK w Gdańsku, na ul. Śluza nr 9. Działo się to w ramach akcji tworzenia krajowej Służby Krwi w latach 1947-49. Kierownictwo Stacji objął lekarz medycyny Stanisław Świca, który pracując równocześnie w Klinice Chirurgii pozostawał na tym stanowisku przez 20 lat. W tym czasie krwiodawstwo nabierało kształtu i intensywnie rozwijało się krwiolecznictwo. Wyłącznie płatni, pierwsi dawcy rekrutowali się głównie ze środowisk studenckich.

 

1949 - 1952 wybudowano obecną siedzibę przy ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 4.

 

1951 - PCK przekazał wówczas istniejące stacje krwiodawstwa społecznej Służbie Zdrowia. MZiOS powołało w Warszawie placówkę naukową - Instytut Hematologii, którego statutowym celem miało być prowadzenie nadzoru merytorycznego nad powstałą siecią stacji.

 

W 1955 roku jako drugi w Polsce powstał w Gdańsku Dział Suchej Plazmy. produkujący do roku 1993 osocze liofilizowane  o długim terminie ważności (3 lata), łatwe do przechowywania

 

1958 - oficjalny początek honorowego krwiodawstwa w Polsce. W 1958 roku pozyskano 2,5% krwi od honorowych krwiodawców, aby w 1992 roku dojść do 99%. Zaprzestano wówczas w naszej stacji pobierania krwi od dawców  płatnych, z wyjątkiem dawców specjalnych - poddawanych seroferezom z przeznaczeniem osocza na produkcję surowic wzorcowych i immunoglobuliny anty-D.

 

Z końcem lat 60-tych, wprowadzono zestawy jednorazowe do pobierania krwi i preparatyki, oraz do przetaczania krwi i osocza.

 

1968 - dyrektorem został dr med. hab. Mirosław Kalinowski specjalista IIo interny.

 

Poczynając od lat 70-tych problemem szczególnej uwagi stało się bezpieczeństwo biorcy krwi i preparatów krwiopochodnych. Wprowadzono w związku z tym kolejne testy do oznaczania markerów wirusologicznych.

 

W 1973 wprowadzono powszechną profilaktykę konfliktu Rh - preparatem immunoglobuliny anty-D, przygotowanym z osocza uzyskanego w stacjach przez Instytut Hematologii, a następnie BIOMED. Preparat wdrażany przez stacje krwiodawstwa, pozwolił na przestrzeni 25 lat prawie zlikwidować problem choroby hemolitycznej noworodków.

 

1975 - dyrektorem został lek. Mieczysław Szafran specjalista Io laryngologii i IIo w zakresie Organizacji Ochrony Zdrowia.

 

W latach 90-tych wszystkie punkty krwiodawstwa posiadające warunki lokalowe stacja wyposażyła w nowoczesny sprzęt do preparatyki

 

1989 - wprowadzono w stacji plazmaferezę manualną Wobec pełnego pokrycia zapotrzebowania szpitali na krwinki czerwone i w celu właściwego wykorzystania krwi pobieranej od dawców, w sytuacji narastającego zapotrzebowania na preparaty osoczopochodne.

 

1990 - wprowadzenie obowiązku stosowania pojemników plastikowych do pobierania krwi, umożliwiało to pobieranie i preparatykę w systemie zamkniętym, a w konsekwencji likwidację problemu zakażeń bakteryjnych krwi. Oznaczało to również możliwość realizacji podstawowej zasady współczesnego krwiodawstwa - tzn. bezpiecznego uzyskiwania z jednego pobrania krwi 3 jej składników - krwinek, płytek krwi i osocza.

 

1991 - dyrektorem zostaje lek. Emilia Nowakowska specjalista analityki Io i IIo transfuzjologii. 

 

1993 - utworzenie Narodowego Programu Samowystarczalności Polski w zakresie preparatów osoczopochodnych, co zaowocowało - w ramach współpracy z Centralnym Laboratorium Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża w Bernie - wprowadzeniem do lecznictwa bezpiecznych, inaktywowanych preparatów albumin, immunoglobulin i czynniki krzepnięcia z osocza polskich dawców. Od tego momentu hemofilia A i B na podległym nam terenie jest leczona wyłącznie wysoko oczyszczonymi, inaktywowanymi czynnikami krzepnięcia. Wprowadzenie obowiązku powołania w stacjach działów Kontroli Jakości i Standaryzacji oraz wprowadzenie w pracy zasad GMP.

 

1994  - Wprowadzenie obowiązku karencji osocza przeznaczonego do użytku klinicznego.

 

1996 rozpoczęcie komputeryzację stacji, wprowadzanie kodów identyfikujących, mających zmaksymalizować bezpieczeństwo krwi. Z tego względu wprowadziliśmy również centralizację badań wiruso¬logicznych, USR i ALAT oraz zakupiono aparaturę, zapewniającą wysokie standardy, która współpracują z zainstalowaną siecią komputerową, eliminując błędy ludzkie.

 

22.VIII.1997 roku została podpisana Ustawa o publicznej Służbie Krwi.

 

1998 – przekształcenie Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Gdańsku w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej -  Regionalne Centrom Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

 

2001 – powołano Pracownię Biologii Molekularnej zajmującą się pierwotnie wykonywaniem badań w kierunku obecności RNA HCV, od roku 2004 również w kierunku obecności RNA HIV oraz DNA HBV.

 

2003 – zakup ambulansu Kapena  przystosowanego do pobierania krwi.

 

1 maja 2005 r. - dyrektorem zostaje lek. Małgorzata Szafran Transfuzjolog.

 

2007 - przeniesiono do nowych pomieszczeń po kapitalnym remoncie salę pobierania krwi i jej składników w siedzibie głównej RCKiK w Gdańsku co w znaczny sposób wpłynęło na standard obsługi krwiodawców. 

 

1 listopad 2007 komputeryzacja pierwszego Oddziału Terenowego w Gdyni Redłowie. Do końca 2008 roku zostały skomputeryzowane wszystkie oddziały terenowe podlegające RCKiK w Gdańsku. 

 

2008 – zakup ambulansu Solaris  przystosowanego do pobierania krwi. Zakupiono radiator do napromieniowywania składników. Przeniesiono Oddział Terenowy w Gdyni Redłowie do zaadaptawanych pomieszczeń na terenie IMMiT w Gdyni przy ulicy Powstania Styczniowego 9b. 

 

2009 - przeniesienie Oddziału Terenowego w Tczewie do nowej lokalizacji przy ulicy Piaskowej 3. Całkowicie od podstaw przygotowane pomieszczenia spełniające wszelkie wymagania sanitarne.  

 

2010 - przygotowanie parkingu dla dawców oddających krew w naszej placówce. Wdrożenie systemu do automatycznej redukcji patogenów  który umożliwia wydawanie osocza bez czekania na termin karencji w sytuacjach tego wymagających. Dział Preparatyki i Ekspedycji Krwi wyposażono w nowoczesne automatyczne prasy do preparatyki krwi.

 

2011 - wprowadzono nowy system oznaczenia składników wg. standardu  ISBT 128 ICCBA.

 

15 czerwca 2012 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uzyskało certyfikat jakości ISO 9001:2008 w zakresie: "Pobieranie oraz badania laboratoryjne krwi i jej składników. Preparatyka i dystrybucja krwi i jej składników".

 

2013 - wprowadzono autmatyczną metodę kontroli serologicznej.

 

2012 - rozbudowano komorę mroźni zewnętrznej. RCKiK w Gdańsku otrzymało od Ministerstwa Zdrowia Ambulans do pobierania krwi marki Mercedes Trevego wyposażony w 4 miejsca do pobierania.

 

Styczeń 2014 - w Pracowni Biologii Molekularnej wprowadzono badanie RNA HAV i DNA parvowirusa B19. 

 

Marzec 2014 - dokonano modernizacji rozdzielni głównej, siedziba główna została wyposażona w urządzenie do bezprzerwowego utrzymania napięcia, co w znaczny sposób podniosło bezpieczeństwo pracy działów medycznych i diagnostycznych.

 

15 czerwca 2015 r. - dyrektorem zostaje mgr Wiktor Tyburski.

 

Luty 2019 – zakończono budowę nowego skrzydła budynku o powierzchni ok. 1200 m2 gdzie przeniesiono działy i pracownie: ekspedycji krwi, preparatyki, zapewnienia jakości , farmacji szpitalnej, serologii konsultacyjnej, magazyny krwi i jej składników (mroźnie), magazyny materiałów i sprzętu.