Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Szkolenia

Szkolenia

Klauzula – dla osób szkolących się/odbywających staż (obejmuje szkolenia obejmujące lekarzy, pielęgniarki)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W GDAŃSKU ul. Hoene Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk, adres e-mail: sekretariat@krew.gda.pl, tel. 58 520 40 20;

2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@krew.gda.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

3.  Pani/Pana dane osobowe opisywane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 27 ust. 1 pkt 14 oraz art. 21 ust. 7  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.

4.   o publicznej służbie krwi , w celu przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń.

5.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  Urząd Marszałkowski – dotyczy lekarzy stażystów;

b) Uczelnia Medyczna – dotyczy lekarzy stażystów;

c)  Podmiot leczniczy kierujący do odbycia szkolenia;

d) podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji, a także podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

7.  Ma Pani/Pan prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 

9.  Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celów.