Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Posiadane Certyfikaty

ISO 9001-2008 w RCKiK w Gdańsku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku od 2012 roku utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie:

Pobieranie oraz badania laboratoryjne krwi i jej składników. Preparatyka i dystrybucja krwi i jej składników.

 

W ramach systemu określono miedzy innymi politykę jakości, której treść jest dostępna poniżej.

 

Dawco – u nas poczujesz się komfortowo!

Biorco – mamy dla Ciebie bezpieczną krew!

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku świadczy usługi związane z:

·       zaopatrywaniem placówek służby zdrowia w krew, jej składniki i preparaty krwiopochodne, zaś wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi

·       udzielaniem konsultacji związanych z leczeniem krwią, jej składnikami i preparatami krwiopochodnymi,

·       sprawowaniem specjalistycznego nadzoru w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

·       podnoszeniem standardów krwiolecznictwa w ramach szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa prowadzonych dla kadr medycznych placówek służby zdrowia,

·         propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa.

 

     Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku podjęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu w podległej jej placówce systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą  ISO 9001: 2008.

 

Spełniając wymagania powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

 

Zadania stojące przed Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez:

·         zwiększenie ilości dawców,

·         dbałość o ich komfort i bezpieczeństwo,

·         racjonalną gospodarkę krwią i jej składnikami,

·         rozszerzenie zakresu wytwarzanych składników krwi zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami i postępem

          technologicznym,

·         poprawę warunków przetwarzania i przechowywania krwi i jej składników,

·         modernizację posiadanego sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanej do diagnostyki i przetwarzania w procesie

          preparatyki krwi i jej składników,

·         szerzenie idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności Pomorza,

·         poprawę warunków socjalnych dawców i personelu.

 

     Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Polityka jakości jest znana ogółowi pracowników ośrodka oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym dawcom. W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez dyrekcję Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. 

 

Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

                                                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                                           Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i   

                                                                                                                                                    Krwiolecznictwa w Gdańsku

                                                                                                                                                               Wiktor Tyburski

 

 

 

 

Gdańsk 2016-06-30

Wydanie I