Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Jesteś tutaj:

Home > E-Krew ...

E-Krew

E-Krew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

 

System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia, projekt budowy rozwiązania informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

 • dawców i kandydatów na dawców krwi,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki
  w celach leczniczych,
 • Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane
  z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
 • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
   

Cel realizacji projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzór nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników,  w tym:

 

 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania
  i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

 

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Nastąpi to dzięki:

 • usprawnieniu wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie,
 • skutecznemu zarządzaniu danymi. 

Nowe usługi e-zdrowia

W ramach projektu powstają następujące e-usługi:

dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

 • umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
 • profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak: 
 • wyniki bezpłatnych badań,
 • zapotrzebowanie na określoną grupę krwi, 
 • kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,
 • czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,
 • uzyskanie zaświadczenia:

·         dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny,

·         dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy i/lub zwolnienia na czas badań                           lekarskich,

·         dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,

·         złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników,

 

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

 • zamówienie krwi i jej składników,
 • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
 • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,
 • zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskanie dostępu do ich wyników.

 

Korzyści związane z e-Krew

 

W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew zapewni bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia, poprzez możliwość:

·         stałego, 24/7 monitorowania i analizowania zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów                             leczniczych w tym zakresie,

·         dotarcia do dawców o określonych grupach krwi.


Oprócz korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

dawcy krwi:

 • zaoszczędzą czas,
 • lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),

podmioty lecznicze:

 • zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić  bieżących potrzeb,
  Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
 • zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,
  skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS
  z zaproszeniem),
 • zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców krwi,
  instytucje nadzorujące (Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii):
 • zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,
  będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.
   

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”.
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające  wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 92 796 914,64 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 78 534 028,86 zł. 
Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 78 534 028,86 zł, w tym: 

 • z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 534 028,86 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 • z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 14 262 885,78 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
   

CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CeZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. 

Partnerami projektu są:

Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu