Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Przywileje krwiodawców

Przywileje krwiodawców

Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

1. Zwolnienie od pracy, nauki w dniu, w którym oddaje krew.  W przypadku dyskwalifikacji dawcy przysługuje usprawiedliwienie na czas okresowego badania lekarskiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 

 2.  W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje wymiar zwolnienia z pracy w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz. U. Nr 60 poz. 281 ze zm.  oraz  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz.1777 art. 9a.1)

 

3. Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego.

 

4. Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj.: 8 czekolad)


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy /Dz. U. Nr 261, poz. 2602/

 

5. Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa

 • Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców.
 • Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł.
 • Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.   

Informujemy, że stosowne zaświadczenia są wydawane Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia, po zakończeniu roku rozliczeniowego

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. /Dz. U. Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm./

 

6. Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi

 • Koszty zwracane są w przypadku dojazdu do miejsca poboru autobusem lub pociągiem - za okazaniem biletu.

 

7. Karta identyfikacyjna grupy krwi

Każdy dawca, który dwukrotnie oddał krew, ma możliwość otrzymania bezpłatnie karty identyfikacyjną grupy krwi.

 

8. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych

 • grupę krwi,
 • morfologię,
 • badania wirusologiczne

 

9. „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Tytuł ten przysługuje każdemu honorowemu dawcy krwi, który w dowolnym okresie czasu oddał odpowiednio:

 • kobiety - 5 litrów krwi,
 • mężczyźni - 6 litrów krwi
 • lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.


Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” upoważnia:

 • osoby ubezpieczone do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz leków, które zasłużony dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi (wg listy ogłaszanej przez Ministra Zdrowia)
 • do korzystania ze świadczeń ZOZ i aptek poza kolejnością

Wraz z ilością oddanej Krwi Honorowemu Dawcy Krwi przysługują kolejne stopnie odznaczeń. Szczegóły dotyczące nadawania poszczególnych odznaczeń można znaleźć na stronie:

 

10. W Gdańsku przejazdy w komunikacji miejskiej są bezpłatne po oddaniu 18 litrów krwi przez mężczyzn i 15 litrów przez kobiety - w celu uzyskania uprawnienia i otrzymania legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi należy zgłosić się do PCK (ul. Kurkowa 8 ) z książeczką krwiodawcy oraz zaświadczeniem wystawionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa o ilości oddanej krwi i jej składników. 

 

Tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi nadawany jest po oddaniu następujących ilości krwi pełnej lub jej składników, odpowiednio przeliczonych.

Tytuł Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadawany jest po oddaniu co najmniej 20 l krwi ( dotyczy mężczyzn i kobiet) -  aby otrzymać odznaczenie należy pobrać i wypełnić wniosek w rejestracji. 

 

Odznaka Nazwa odznaki Ilość oddanej krwi w litrach [kobiety/mężczyźni]
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 5 6
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 10 12 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 15 18
"Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu" oraz ordery i odznaczenia państwowe 20 20