close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna Historia Pytania Produkty i usługi Przepisy prawne Przetargi ogłoszone Kontakt
Przewodnik krwiodawcy
Gdzie można oddać krew
Komu pomagasz
Krew i jej składniki
Hemofilia
Podmioty lecznicze
Szkolenia
Przydatne linki
Klienci zewnętrzni
Sztuczne łzy
  

  
  


Każda kropla jest cenna.Poniedziałki z Grupą Trefl Biało-Zielona Środa,Żużlowe Czwartki z GKŻ Wybrzeże, Czerwona Nitka, Brakowanie dokumentacji.

Każda kropla jest cenna

Pod takim hasłem 22 grudnia 2016 r. startuje Program Lojalnościowy dla Krwiodawców. Wystarczy wypełnić kupon i gromadzić pieczątki-krople po każdym oddaniu krwi lub jej składników i odbierać nagrody.   Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Regulamin

 1. Warunki ogólne.

1.1 Organizatorem Programu „KAŻDA KROPLA JEST CENNA” zwanego dalej „Programem”, jest RCKiK z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Hoene-Wrońskie 4  wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku , VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050643,  REGON  000297715, NIP 957-07-43-487 („Organizator”).

1.2 Program jest organizowany na terytorium RP, przy czym Organizator odpowiada  za realizację programu na terenie działalności RCKiK.

 1.3 Uczestnikami Programu („Uczestnicy”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, oddające krew.

1.4 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

1.5 Program trwa do końca 2020 r., przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego wcześniejszego zakończenia, bez podawania przyczyn, za uprzednim zawiadomieniem  z wyprzedzeniem 30 dni.

1.6 W przypadku zakończenia programu, w sytuacji, o której mowa w pkt 1.5, wszyscy Uczestnicy Programu, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do nagrody, powinni złożyć wniosek o wydanie nagrody zgodnie z pkt 4.5, w nieprzekraczalnym terminie  30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zakończeniu Programu.

 1.7 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.  

2. Warunki uczestnictwa w Programie.

2.1.  Warunkiem udziału w Programie jest odbiór przez Uczestnika Karty Uczestnika Programu („Karta”), złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji Uczestnika, załączonej do Karty oraz jej własnoręczne podpisanie.

2.2. Karta wraz z Deklaracją Uczestnika wydawana jest bezpłatnie przez Organizatora  i stanowi jego własność.

2.3. Uczestnik poprzez złożenie podpisu na Deklaracji oświadcza, że:  

  •  wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie;
  •  zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki;
  • wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych (tj. imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, nr telefonu),  zawartych w Deklaracji, do celów prowadzonego Programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 
  •  potwierdza autentyczność danych zawartych w Deklaracji.

2.4. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2.5. Deklaracje Uczestnika wypełnione niezgodnie z regulaminem, nieczytelnie lub przez osoby niespełniające warunków określonych w regulaminie, jak również nie zawierające wszystkich wymaganych danych, są nieważne.  

3. Nagrody.

3.1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w regulaminie, będzie uprawniony do otrzymania nagrody/ód, na zasadach wskazanych szczegółowo w pkt. 4 poniżej („Nagroda/y”).

3.2. Uprawnienie Uczestnika domagania się wydania Nagrody jest niezbywalne. Nagrody  nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

3.3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu ustalenia, że Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte  w regulaminie. 

4. Gromadzenie stempli.

4.1. Uczestnik Programu poprzez oddanie krwi lub jej składników u Organizatora gromadzi stemple na Karcie Uczestnika Programu. 

4.2. Zgromadzone stemple mogą zostać wymienione na nagrody wskazane w broszurze  o programie lojalnościowym z wyszczególnionym katalogiem nagród; aktualna lista nagród dostępna będzie ponadto na stronie internetowej RCKiK, w którym wydano kartę.

4.3. Każda nagroda ma przypisaną wartość stempli. Wartość stempli jest niezmienna przez okres trwania Programu.

4.4. Stemple będą przyznawane wg poniższych zasad:

4.4.1. Krew pełna - w zależności od płci oraz liczby oddań krwi pełnej w ciągu 12 m-cy, według poniższej tabeli:  

Liczba oddań krwi pełnej w ciągu 1 roku

 

Mężczyźni

Kobiety

Pierwsza donacja oddana w ramach Programu (od tego momentu rozpoczyna się 12miesięczny okres rozliczeniowy w ramach Programu)

 

4 stemple

 

4 stemple

2 oddanie w ciągu 12 m-cy od daty pierwszej donacji oddanej w ramach Programu

 

4 stemple

 

6 stempli

 

3 oddanie w ciągu 12 m-cy od daty pierwszej donacji oddanej w ramach Programu

 

4 stemple

 

6 stempli

4 oddanie w ciągu 12 m-cy od daty pierwszej donacji oddanej w ramach Programu

 

4 stemple

 

8 stempli

5 oddanie w ciągu 12 m-cy od daty pierwszej donacji oddanej w ramach Programu

4 stemple 

 

-

6 oddanie w ciągu 12 m-cy od daty pierwszej donacji oddanej w ramach Programu

 

4 stemple  

 

-

 

4.4.2.  Osocze - 1 stempel.

4.4.3.  Krwinki czerwone - 4 stemple.

4.4.4.  Płytki krwi - 4 stemple.

4.4.5.  Krwinki białe - 4 stemple (warunkiem pobrania oraz uzyskania stempli jest bieżące zapotrzebowanie RCKiK na koncentrat granulocytarny).

4.4.6.  Za przyprowadzenie nowego dawcy krwi - 1 stempel (warunkiem otrzymania stempla bonusowego jest oddanie krwi lub jej składników przez przyprowadzonego krwiodawcę w tym samym dniu, w którym został przyprowadzony krwiodawca). W ciągu roku każdy dawca, który przyprowadzi osobę, która odda krew lub jej składniki, może otrzymać maksymalnie 4 stemple bonusowe.  

4.4.7. Pakiet startowy (zawierający broszurę o programie z wyszczególnionym katalogiem nagród) zawiera informację o liczbie stempli, jaką Uczestnik musi zgromadzić w celu odebrania konkretnej nagrody z katalogu. Wykaz nagród może ulec zmianie.  W wypadku wyczerpania się zapasów magazynowych określonej nagrody  albo jej niedostępności na rynku, Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania  jej z oferty, ewentualnie zastąpienia określonej nagrody innym produktem  o zbliżonej wartości i cechach.

4.5. W celu wymiany stempli na nagrodę Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej liczby stempli, zgłasza chęć odebrania nagrody u Organizatora, Nagroda zostaje wydana  z chwilą złożenia w rejestracji wypełnionego wniosku.

4.6. Nagroda wydawana jest na podstawie  protokołu odbioru, podpisanego przez osobę upoważnioną ze strony Organizatora oraz Uczestnika. 

4.7. Nagrodę może odebrać tylko uczestnik Programu, którego dane są wskazane w Karcie. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie Karty i dowodu tożsamości. Jeżeli Uczestnik Programu wymieni na nagrody wszystkie stemple z karty lojalnościowej otrzyma nową kartę, a wykorzystaną zwraca. 

5. Inne postanowienia regulaminu.

5.1. Utratę lub trwałe uszkodzenie Karty należy zgłosić do Organizatora w formie pisemnej.

5.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.1, Uczestnik otrzyma nowa Kartę, przy czym stemple zgromadzone przez Uczestnika na utraconej, bądź uszkodzonej Karcie  nie ulegają odtworzeniu. 

5.3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczeniu liczby stempli Uczestnik ma prawo złożyć na piśmie reklamację u Organizatora. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w pkt 1.1. 

5.4. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jeżeli jest  to podyktowane w szczególności potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu  i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora. Organizator powiadomi Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

W przypadku, gdy uczestnik Programu nie akceptuje zmian Regulaminu, może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Programie poprzez złożenie stosownego, pisemnego oświadczenia. 

5.6. Regulamin Programu jest stale dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora  oraz na stronie internetowej Organizatora. 

5.7. Regulamin obowiązuje od dnia 22.12.2016 roku.


REGULAMIN AKCJI BIAŁO-ZIELONA ŚRODA 

 

1.       Organizatorem akcji BIAŁO-ZIELONA ŚRODA jest RCKiK w Gdańsku oraz LECHIA GDAŃSK.

2.       Od 27 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 RCKiK w Gdańsku wraz z Oddziałami Terenowymi (Kwidzyn, Kościerzyna, Starogard, Kartuzy,) będą przekazywać krwiodawcom vouchery.

3.       Akcja skierowana jest do dawców, którzy w środę poprzedzającą mecz rozgrywany

w Gdańsku oddadzą krew lub jej składniki. Vouchery będą wydawane zgodnie

z  kolejnością zgłoszeń.

4.       Liczba wydawanych voucherów zgodnie z kolejnością zgłoszeń to:

·         w Gdańsku 80 sztuk,

·         w Oddziałach Terenowych 15 sztuk.

5.       Dawca otrzymuje voucher uprawniający do wymiany na jeden bezpłatny bilet

na trybunę zieloną lub niebieską.     

6.       Vouchery będą wydawane w każdą środę poprzedzającą mecz rozgrywany

na stadionie  w Gdańsku.

7.       Dawca odbiera voucher wraz z ekwiwalentem czekolad na hasło:

„Lechia Gdańsk”.

8.       Vouchery można wymieniać w punktach sprzedaży (kasy przy stadionie, wyspy klubowe) w formie papierowej lub naładować bilet na kartę kibica. Wykorzystując voucher w domu (online) – można skorzystać z opcji biletu na kartę kibica lub wydrukować bilet samodzielnie.

9.    W przypadku, kiedy liczba krwiodawców oddających krew w środy będzie mniejsza

niż przewidziana ilość voucherów, niewykorzystane tracą ważność.

 

ZAPRASZAMY NA BIAŁO-ZIELONĄ ŚRODĘ 24.05.2017 !!


ŻUŻLOWE CZWARTKI Z GKŻ WYBRZEŻE

1.  Organizatorem akcji Żuzlowe Czwartki z GKŻ Wybrzeże jest RCKiK w Gdańsku oraz Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże.

2.   Od 06.04.2017 do 30.09.2017 RCKiK w Gdańsku wraz z Oddziałami Terenowymi (Gdynia-Redłowo , Tczew, Kościerzyna) będą przekazywać krwiodawcom vouchery.

3.  Akcja skierowana jest do dawców, którzy w czwartek poprzedzający mecz w Gdańsku oddadzą krew lub jej składniki. Vouchery będą wydawane zgodnie z  kolejnością zgłoszeń.

4.  Liczba wydawanych voucherów zgodnie z kolejnością zgłoszeń to:

·         w Gdańsku 20 sztuk,

·         w Oddziałach Terenowych 5 sztuk.

5.  Dawca otrzymuje voucher uprawniający do wymiany na jeden bezpłatny bilet w punkcie obsługi technicznej.

6.   Vouchery są ważne tylko na mecz wskazany na zaproszeniu.

7. W przypadku, kiedy liczba chętnych krwiodawców oddających krew w czwartek poprzedzający mecz będzie mniejsza niż przewidziana ilość voucherów, niewykorzystane tracą ważność.

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY ŻUŻLOWY CZWARTEK  JUŻ 18.05.2017 !!


Czerwona nitka

Link do spotu doczyczącego kampanii  


Komunikat w sprawie brakowania (zniszczenia) dokumentacji honorowych dawców krwi.


Informujemy, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku w sukcesywnie od czerwca 2015 roku będzie dokonywało brakowania dokumentacji honorowych dawców krwi, którzy zakończyli oddawanie krwi do roku 1985.
Dokumentacja dawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, po upływie 30 lat okresu przechowywania zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację dawcy, którego dotyczyła. Honorowych Dawców Krwi zainteresowanych odbiorem potwierdzenia ilości oddanej krwi , prosimy o zgłaszanie się do rejestracji RCKiK w Gdańsku na ul. Hoene- Wrońskiego 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-14.30 lub kontakt mailowy na adres: info@krew.gda.pl 


 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 

 

 
 
Online: 6 odwiedzin: 1726285
| Strona główna | Aktualności | Galeria | BIP
© 2009 - 2017 RCKiK Gdańsk design & hosting Trol Intermedia